Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

MIRPOL Kołobrzeg e-sklep | Pewne zakupy | Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

mirpol-bis.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.mirpol-bis.pl przez Firma Handlowa MIRPOL Import Export Mirosława Wyszyńska Sp. J. w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 9 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000007754, nr NIP: 671-10-03-065, zwaną dalej „Mirpol”.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej mirpol-bis.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.mirpol-bis.pl na rzecz Klientów.

 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca to Firma Handlowa MIRPOL Import Export Mirosława Wyszyńska Sp.J. z siedzibą w Kołobrzegu, ul Sienkiewicza 9, kod pocztowy 78-100, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000007754, NIP: 6711003065 oraz REGON: 330319766, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.mirpol-bis.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Firma Handlowa MIRPOL Import Export Mirosława Wyszyńska Sp.J. z siedzibą w Kołobrzegu, adres: ul Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg, adres poczty elektronicznej: sklep@mirpol.net, numery telefonów: 94 35 300 26 (wewn. 27); 519 468 624.

 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 17. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 18. Zamówienie – Zamówienie umowne lub Zamówienie bezumowne.

 19. Zamówienie bezumowne – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzednio zawartej Umowy i złożone bez formularza Umowy.

 20. Zamówienie umowne – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie Umowy lub dołączone do formularza Umowy.

§2 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.mirpol-bis.pl

 2. Klient jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu.

 3. Mirpol w relacjach z Klientem stosuje język polski.

 4. Do zawarcia i wykonania Umowy lub Zamówienia stosuje się prawo polskie.

 5. Regulamin nie określa zasad, na podstawie których Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem płatności, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanej z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 7. Do obsługi Sklepu Internetowego nie stosuje się kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 8. Mirpol dołoży starań, aby zapewnić jak największą dostępność Sklepu Internetowego oraz niezwłocznie usuwać awarie, a także aby – o ile to możliwe – przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów.

 9. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

 10. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§3 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego, przesłanego na adres e-mail Klienta.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie lub kliknięcie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:

  1. wyraża wolę zawarcia Umowy o prowadzenie Konta Klienta ze Sprzedawcą,

  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych,

  3. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.

 8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę, tj. w celu świadczenia usługi Newsletter.

 9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu należy przesłać dyspozycję pod adres e-mail Sprzedawcy.

 10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§4 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

  1. udostępnienie formularza kontaktowego,

  2. udostępnienie formularza zamówień,

  3. zapytanie o Produkt,

  4. wprowadzenie opinii lub notatki o Produkcie,

  5. prowadzenie Konta Klienta,

  6. Newsletter,

  7. polecenie Produktu.

 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 4. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

 5. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii lub notatek o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii lub notatki o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii lub notatki o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii lub notatek, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.

 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta oraz obsługą Usług Elektronicznych.

 7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta.

 8. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

 9. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

§5 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:

  1. Zarejestruj się”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

  2. Zaloguj” lub „Zaloguj z wszystko.pl”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta lub konta klienta strony internetowej wszystko.pl. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

  1. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,

  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,

  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie lub kliknięcie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia realizację zamówienia. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu zawarcia Umowy na innych warunkach.

 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę, tj. w celu świadczenia usługi Newsletter.

 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu należy przesłać dyspozycję pod adres e-mail Sprzedawcy.

 9. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

 10. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

 11. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 12. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

§6 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 2 Dni Roboczych.

 7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 8. Wydanie Produktów odbywa się:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, pod adresem ul. Sienkiewicza 9, Kołobrzeg 78-100 w Dniach Roboczych, w godz. 8:00-16:00.

 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§7 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

  2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

  3. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

 5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

 2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

 3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 

§8 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego załącznik do Regulaminu jest dostępny do pobrania TUTAJ.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

 14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania TUTAJ.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

  1. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,

  3. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,

  4. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego załącznik do Regulaminu jest dostępny do pobrania TUTAJ.

 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania TUTAJ.

§10 Odpowiedzialność

 1. Mirpol odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim zobowiązań zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym że odpowiedzialność odszkodowawcza Mirpol nie obejmuje korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej,
  z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zasady odpowiedzialności związane z wykonywaniem Umowy lub Zamówienia umownego określa Umowa.

 3. Właściwość sądu do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest ustalana zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.

§11 Konto w Sklepie Internetowym

 1. Klient może założyć w Sklepie Internetowym konto.

 2. Konto umożliwia w szczególności zapamiętanie danych Klienta w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub zawierania kolejnej Umowy, a także przeglądanie historii składanych Zamówień.

 3. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło.

 4. Hasło Klienta nie jest znane Mirpol i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 5. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany danych i hasła.

 6. Klient w każdym czasie może usunąć konto ze Sklepu Internetowego.

§12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża – przy zakładaniu konta, o którym mowa w § 11 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Mirpol w celu i zakresie koniecznym do jego prowadzenia.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazywania do Mirpol danych osobowych subskrybentów po uprzednim poinformowaniu ich o zasadach przetwarzania przez Mirpol ich danych osobowych zgodnie z poniższymi klauzulami informacyjnymi w celu i zakresie koniecznym do świadczenia usług zaufania lub prowadzenia konta, o którym mowa w § 11.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Mirpol informuje, że:
  1. podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zaufania. W przypadku ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona.

  2. każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;

  3. każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług zaufania, a w zakresie danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) przez okres wymagany prawem, który obecnie wynosi 20 lat, z tym że w przypadku zaistnienia innych podstaw prawnych upoważniających Mirpol do przetwarzania danych osobowych okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw;

  5. Mirpol może ujawnić dane osobowe zaufanym partnerom, których lista znajduje się na stronie www.mirpol-bis.pl;

  6. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 RODO, na podstawie umowy na świadczenie usług zaufania lub Zamówienia i w koniecznym do tego zakresie oraz jest niezbędne do wykonania tej umowy lub Zamówienia, a także na podstawie zgody;

  7. administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa MIRPOL Import Export Mirosława Wyszyńska Sp. J. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg, KRS 0000007754;

 4. Mirpol – w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego – przetwarza następujące dane osobowe:

  1. dane wpisane do Umowy lub Zamówienia,

  2. adres e-mail i nr telefonu Klienta,

  3. dane subskrybenta do certyfikatu, w tym: imię, nazwisko i PESEL,

  4. inne dane do certyfikatu,

  5. dane subskrybenta pozwalające na potwierdzenie jego tożsamości, w tym: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu tożsamości,

  6. adres e-mail i nr telefonu subskrybenta,

  7. dane podane do wystawienia faktury,

  8. dane podane w związku z obsługą reklamacji.

 5. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w ust. 3, nie są danymi Klienta, Klient przekazuje je do Mirpol po poinformowaniu podmiotu danych o zasadach przetwarzania danych osobowych określonych w ust. 3 (art. 14 RODO).

 6. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy określa Umowa.

§13 Zmiana Regulaminu

  1. Klientom każdorazowo będzie prezentowany Regulamin w aktualnym brzmieniu.

  2. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

§14 Postanowienia uzupełniające

 1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

 2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,

 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

 3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

 4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

 5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu i dostępnym do pobrania TUTAJ.

 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki